04 Feb

SUNTEM PREGĂTIŢI PENTRU ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR?

Nevoia de pregătire

Împărăţia cerurilor s‑a apropiat. Vine. A ajuns deja. Sfânta Treime vine. Domnul nostru Iisus Hristos vine. Vine şi cerul, vine Raiul, vine Noul Ierusalim, vin şi ar­ arhanghe­ii, şi îngerii, şi Preacurata Maică a Domnului, Sfinţii Apostoli şi toţi sfinţii. Se apropie viaţa cea veşnică, slava cea veşnică, împărăţia duhovnicească, nestricăciunea, pământul cel nou şi cerul cel nou, patria noastră. Iată, se apropie regăsirea noastră cu Dumnezeu. Iată, ajungem la moştenirea noastră cea veşnică. Iată, ajungem în sfârşit acasă, la bucuria cea nesfârşită, la dragostea cea adevărată, la pacea cea mult promisă, veşnica odihnă, adevărata nepătimire, binele cel de nedescris. În pu­ţină vreme le vom vedea pe toate şi ne vom desfăta de toate aces­ea. Peste puţin timp vom trăi fericirea cea veş­nică.

Aproape de ele însă vor fi şi lucrurile, şi evenimen­ele cele neplăcute. Vin şi iadul, şi abisul, şi Gheena, se apropie şi diavolul cu lucrurile sale cele mai de pe urmă. Se apropie şi moartea cea veşnică, şi singurătatea cea nes­fârşită, şi întunericul cel de nepătruns, şi focul cel nestins, şi viermele care nu doarme niciodată, şi plângerea, şi scrâşnirea dinţilor,şi, înainte de venirea împărăţiei, îna­nte de ajungerea iadului, vin toate cele pe care ni le pro­ocesc sfintele cărţi.

Vor veni Antihristul, profetul cel mincinos, vor veni şi alţi falşi Hristoşi, unelte ale sale. Va veni rătăcirea cea mai de pe urmă, va veni stăpânirea lui îngrozitoare. Se apropie războaie, şi foamete, şi epidemii, şi cutremure, şi prigonirea creştinilor, şi apostazia. Iată, ne va ajunge ura, ne va ajunge stricarea mărilor şi clipele cele mai grele din isto­ria lumii, şi, ceea ce este mai im­portant, Judecata viitoare.

Gândindu‑ne la acestea, fraţi ai mei preaiubiţi, ajungând la sfârşitul celor spuse despre Împărăţia cerurilor, despre cele ce vor fi înainte de aceasta şi după aceasta, să ne înt­rebăm: suntem oare pregătiţi pentru a le primi? Este de mare importanţă ca omul să fie pregătit pentru cele bune sau cele rele care vor veni. O veste rea, neaşteptată, îl poate marca pentru toată viaţa pe cel ce o aude, chiar şi o veste bună, primită pe neaşteptate, poate să aducă oprirea inimii sau vreun blocaj cerebral, în condiţiile în care nu există pregătirea necesară. Pe de altă parte, pentru situaţi­le naturale dificile oamenii trebuie să fie pregătiţi de fie­care  dată: pentru a întâmpina ploile, inundaţiile, incendile, cutremurele, furtu­nile, epidemiile. Fiecare dintre noi simte nevoia să se pregătească din timp pentru venirea vreunei rude îndepărtate sau a unei persoane dragi şi, dacă toate acestea sunt valabile pentru întâmplări obişnu­te, nu trebuie oare să ne pregătim pentru acea unică în­tâmplare, pentru evenimentul unic al venirii Împărăţiei cerurilor, mai mult decât pentru celelalte evenimente? Oamenii trebuie să se pregătească pentru toate cele ce vor premerge, dar mai ales pentru venirea Împărăţiei ceruri­lor.

Putem zice că şi Dumnezeu Se pregăteşte pentru veni­rea noastră în Împărăţia cerurilor. Domnul Iisus Hristos ne spune despre ziua Judecăţii: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii! (Matei 25, 34). Dimpotrivă, celor răi le va zice: Duceţi‑vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui! (Matei 25, 41).

În parabola celor invitaţi la nuntă spune că: Iată, toate sunt gata (Luca 14, 17). Scriptura ne adevereşte că Dumnezeu a pregătit celor ce‑L iubesc cele ce ochiul nu a văzut şi urechea nu a auzit şi la care min­ea omului nu s‑a urcat (I Corinteni 2, 9). La fel ne învaţă că mântuirea noastră este deja pregăt­ită (cf. I Petru 1, 5) şi deci, dacă Dumnezeu S‑a pregătit pen­tru sfârşitul lumii şi pentru venirea Împărăţiei Sale, cred că trebuie ca şi noi, cu mult mai mult, să ne pregătim pentru venirea Sa.

Aceasta este, de ­ altfel, şi porunca Domnului nostru Iisus Hristos, când zice: Gătiţi calea Domnului. Drepte faceţi cărările Lui. Orice vale se va umple, şi orice munte, şi orice deal se va pleca. Căile cele strâmbe se vor face drepte şi cele colţuroase se vor face drumuri netede (Luca 3, 4‑5); Fiţi gata, căci în clipa în care nu vă aşteptaţi va veni Fiul Omului(Matei 24, 44); Vremea mea nu a sosit încă, dar vremea voastră totdeauna este „gata” (Ioan 7, 6); Să fiţi întotdeauna gata de a da răspuns (I Petru 3, 15). Iată deci că şi bunul exemplu, şi buna sfătuire a Domnului, dar şi porunca Lui ne îndeamnă că trebuie să ne pregătim pentru venirea Împărăţiei cerurilor şi pentru celelalte evenimente mari ce o vor însoţi.

Mă veţi întreba: „Ce să facem?” Iată ce trebuie să facem.

Îndrumările Domnului şi ale Sfintei Scripturi

Să ne rugăm

Domnul şi Scriptura ne îndeamnă să ne rugăm pentru Împărăţia cerurilor şi pentru intrarea noastră în ea şi să o cerem: Vie împărăţia Ta –  în Rugăciunea cea Domnească (Ma­ei 5, 9). Să cereţi mai întâi de toate Împărăţia lui Dumnzeu (Matei 6, 33). Să cereţi cele de sus (Coloseni 3, 1).

Să împlinim poruncile lui Dumnezeu

Şi, iată, venind un tânăr la El, I‑a zis: Bunule Învăţător, ce bine să fac ca să am viaţă veşnică?[…] De vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. El I‑a zis: Care? Iar Iisus a zis: să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu mărturi­seşti strâmb; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi (Matei 19, 16‑19). Acelaşi dialog îl găsim şi la Sfântul Evanghelist Luca (cf. Luca 18, 18).

Să iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru

Iată, un învăţător de lege s‑a ridicat, ispitindu‑L şi zi­când: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: Iubeşte pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Iar El i‑a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei trăi (Luca 10, 25‑28).

Să credem în Dumnezeu

Domnul a zis: Adevărat vă grăiesc, cel ce crede în Acela ce M‑a trimis are viaţă veşnică (Ioan 5, 24); Cel ce crede în Fiul are viaţă veşnică (Ioan 3, 36); Cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică (Galateni 6, 8). Domnul a zis că s‑a apropiat Împărăţia cerurilor. Să ne pocăim şi să credem în Evanghelie (cf. Marcu 1, 15).

Să ne lepădăm de noi înşine şi să‑L urmăm pe Hristos

Domnul a zis: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑şi ia crucea şi să‑Mi urmeze Mie (Mat­ei 16, 24).

Să trăim în Biserica Ortodoxă

Domnul a zis: Pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui (Matei 16, 18). Trăind credincios în Biserică, nu vom ajunge în iad.

Să ne pocăim de păcatele noastre

Predica Domnului, a Sfântului Ioan Botezătorul şi a Sfinţilor Apostoli începea cu: Pocăiţi‑vă, căci s‑a apropiat Împărăţia cerurilor!

Să vindem cele ale noastre şi să împărţim săracilor

Într‑o zi L‑a întrebat un dregător, zicând: „Bunule Învă­ţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?” Şi Domnul i‑a răspuns: „Ştii poruncile lui Dumnezeu, împlineşte‑le!” Iar bogatul i‑a răspuns: „Toate acestea le‑am păzit din tineţe­ile mele.” Atunci Iisus, auzind, i‑a zis: „Încă una îţi lipseşte: vinde toate câte ai şi le împarte săracilor, şi vei avea comoară în ceruri, şi vino de urmează‑Mi Mie” (cf. Luca 18, 18‑22). Şi iarăşi a zis că cel ce îşi va părăsi casa, şi bunu­rile sale, şi pământurile sale de dragul lui Hristos va primi vi­aţă veşnică (cf. Marcu 10, 30).

Să nu ne preocupăm de bunurile materiale

Domnul a zis: Cereţi mai întâi de toate Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Nu vă îngrijiţi zicând: ce vom mânca sau vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca?, căci toate acestea le fac şi păcătoşii. Cunoaşte Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi ne­voie de toate acestea. Nu vă îngrijiţi deci de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răuta­ea ei (Matei 6, 31‑34).

Să ne pregătim pentru a da mărturie

Toate prorociile ne anunţă că va fi prigoană mare împotriva creştinilor. Poate va fi nevoie să mărturisim şi noi precum sfinţii mucenici, de dragul credinţei noastre în Domnul Iisus Hristos. Să fim gata de aceasta, căci Domnul a zis: Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este Împărăţia cerurilor! Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împo­riva voastră, minţind din pricina Mea! (Matei 5, 10‑11).

Să ne nevoim în nevoinţele bisericeşti

Biserica Ortodoxă ne pregăteşte bine pentru primirea Împărăţiei cerurilor, cu viaţa ei ascetică, sfinţitoare, pe care au trăit‑o toţi sfinţii Bisericii şi astfel au ajuns în Împărăţ­ie.

Să dobândim sfinţenia interioară şi curăţia inimii noastre

Propriu Ortodoxiei este accentul pe curăţia interioară şi pe sfinţenia inimii, ca o condiţie neapărat necesară a mântuirii, a intrării în Împărăţia cerurilor şi a convieţuirii cu Dumnezeu. Să ne pregătim deci inimile!

Să nu spunem numai cuvinte, ci să făptuim şi să împlinim voia lui Dumnezeu

Domnul a zis că nu va intra în Împărăţia cerurilor „oricine Îmi zice Doamne, Doamne”, ci acela ce „va face voia Tatălui Meu Celui ceresc (cf. Matei 7, 21).

Să săvârşim binefaceri

Domnul va zice celor ce au făcut fapte bune în viaţa lor: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia! […] Căci flămând am fost şi Mi‑aţi dat să mănânc, însetat am fost şi Mi‑aţi dat să beau, străin am fost şi M‑aţi pri­mit, gol am fost şi M‑aţi îmbrăcat, bolnav am fost şi M‑aţi cercetat, în temniţă şi aţi venit la Mine […] Adevărat zic vouă, deoarece aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi‑aţi făcut (Matei 25, 34‑36, 40).

Să devenim smeriţi precum copiii

Cel ce se va smeri pe sine precum un copil acela va fi mai mare în Împărăţia cerurilor (cf. Matei 18, 3‑5).

Să ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele lui Hristos

Domnul a zis: Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică (Ioan 6, 54).

Să ne îngrijim de mântuirea noastră

Scrie Sfânta Scriptură: Cu frică şi cu cutremur să ne pregătim pentru mântuirea noastră (Filipeni 2,12). Iată acum vremea potrivită, iată acum ziua mântuirii! (II Corinteni 6, 2).

Să nădăjduim în mila lui Dumnezeu

Sfânta Scriptură ne învaţă că mântuirea noastră nu depinde de voinţa noastră sau de străduinţa noas­tră, ci de mila lui Dumnezeu (cf. Romani 9, 15‑16).
(…)
– Nădăjduiţi desăvârşit în harul ce vi se va da vouă, la arătarea lui Iisus Hristos (I Petru 1, 13).
– Maica Domnului ne‑a zis: Mila Domnului în neam şi în neam spre cei ce se tem de Dânsul (Luca 1, 50).

Să ne bucurăm de venirea Împărăţiei cerurilor

– Domnul a zis: Bucuraţi‑vă şi vă veseliţi, căci plata voastră multă este în ceruri! (Matei 5, 12).
– Bucuraţi‑vă, că numele voastre sunt scrise în ce­ruri! (Luca 10, 20).
– Sfântul Petru zice: Bucuraţi‑vă, ca şi la arătarea slavei Lui să vă bucuraţi cu bucurie mare (I Petru 4, 13).
– Aliluia! Pentru că Domnul Dumnezeul nostru, Atotţiitorul, împărăţeşte. Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să‑I dăm slavă, căci a venit nunta Mielului şi mireasa Lui s‑a pregătit! (Apocalipsa 19, 6‑7).

Să aducem pretutindeni Vestea cea Bună

– Domnul a zis: Oriunde veţi merge, să propovăduiţi zicând: S‑a apropiat Împărăţia cerurilor(Matei 10, 7).
În orice cetate veţi merge şi vă vor primi […], să le zi­ceţi: S‑a apropiat Împărăţia cerurilor(Luca 10, 8‑9).

Să ne străduim ca încă de pe acum să vină în toate sufletele oamenilor Împărăţia cerurilor, mântuirea

Aceasta se numeşte misiune (apostolat). Toţi creştinii, în frunte cu clericii, trebuie să ne străduim pentru mântui­rea fraţilor noştri mai mici sau mai mari, cei care trăiesc fără ştiinţa Împărăţiei, fără cunoaşterea mântuirii, în întunericul păcatului. Scriptura zice: Cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui îşi va mântui sufletul din moarte şi‑şi va acoperi mulţime de păcate (Iacov 5, 20) Această misiune poate fi realizată în multe feluri şi cu multe mijloace. Unul dintre aceste moduri îl constituie şi scrierea şi editarea cărţilor referitoare la Împărăţia cerurilor.

Îndemnurile sfinţilor

Toţi Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre au scris cărţi sau au ţinut cuvântări, predici, despre Împărăţia cerurilor. Toţi au dat sfaturi şi îndemnuri despre cum trebuie să ne pregătim pentru venirea ei. Am ales câteva dintre ele cu nădejdea că vor ajuta mai bine pe cititori să se pregătească pentru venirea Împărăţiei cerurilor.

Sfântul Grigorie de Nazianz

„Aceasta este viaţa pământească, fraţii mei, şi toate cele ce aparţin celor vii sunt trecătoare, vremelnice; acesta este jocul pământesc. Suntem un vis ce degrabă fuge şi o nălucire ce nu o poţi ţine. Suntem ca zborul pă­sării ce a trecut, ca urma corăbiei pe mare, ca cenuşa suntem, ca aburul, ca roua de dimineaţă, ca floarea pe care acum o sădim şi degrabă se usucă.”

„Să fugim deci de aici, fraţii mei! Să ne îmbărbătăm, să aruncăm visele şi să nesocotim nălucirile!”

„Să nesocotim neorânduiala, nefirescul şi înşelăciunea vieţii de aici, care fuge, care grabnic trece, şi să dorim să plecăm din această viaţă, care seamănă cu viaţa evreilor chinuiţi în Egipt. Şi de vreme ce ne vom elibera din viaţa aceasta grea şi întunecată, să ne mutăm în noul pământ al făgăduinţei lui Dumnezeu.”

Sfântul Efrem Sirul

„Veniţi, preaiubiţilor, veniţi, părinţi şi fraţi, voi care sunteţi turma cea aleasă a Tatălui Celui ceresc, voi oştenii cei însemnaţi ai lui Hristos, veniţi, fiii mei, să auziţi cu­vânt de mântuire pentru sufletele voastre. Veniţi să cercetăm cu atenţie de mai este vreme pentru aceasta, veniţi pentru a lua viaţa cea veşnică, veniţi pentru a «cumpăra» mântuirea sufletelor noastre. Umpleţi‑vă ochii cu lacrimi şi degrabă se vor deschide ceilalţi ochi ai cugetului vostru. Veniţi cu toţii, bogaţi şi săraci, stăpâni şi stăpâniţi, bătrâni şi tineri, veniţi, cei ce vreţi să fugiţi de pedeapsa cea veşnică şi de iadul cel nesfârşit şi vreţi să fiţi moştenitori ai Împărăţiei cerurilor.

Să‑L rugăm împreună cu Prorocul David pe milostivul şi iubitorul de oameni, Domnul nostru, zicând: Deschide ochii mei şi voi cunoaşte minunile din legea Ta (Psalmi 118, 18). Luminează ochii mei ca nu cumva să adorm în somnul morţii.

(Din: Arhimandrit Spiridonos Logothetis, “Imparatia cerurilor si semnele vremurilor de pe urma”, Editura Sophia, Bucuresti, 2011)

sursa : www.razbointrucuvant.ro


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.