11 Jun

În așteptarea Duhului Sfânt…

Frate, știi tu Cine este Duhul Sfânt?

“Și așa, după înălțarea în trup și până la Cinzecime, Sfinții Apostoli au așteptat venirea Sfântului Duh. Din pricină că Duhul Sfânt încă nu Se pogorâse, Biserica nu primise încă acel neprețuit, neasemuit dar. Trupul Bisericii era, cum s-ar zice, fără suflet, neînsuflețit. Duhul Sfânt încă nu venise să dea viață și să însuflețească Biserica lui Hristos, inima Bisericii încă nu începuse să bată.

O, Duhule al lui Dumnezeu, vino și Te sălășluiește în inima Bisericii Fiului lui Dumnezeu! O, Duhule Sfinte, vino și în bisericile noastre cele pământești și în inimile noastre!

Da, frate, Duhul Sfânt va veni în bisericile lui Dumnezeu. Ai grijă să te învrednicești ca El să vină și în trupul și în sufletul tău. Știi că Biserica este acolo unde este și Duhul; fără Duhul Sfânt nu poate fi nicio Biserică. Din această pricină, adunările eretice nu pot fi numite Biserici, chiar dacă formele lor exterioare sunt asemănătoare celor ale Bisericii. Să știi că acesta este doar un cadavru fără viață.Duhul Sfânt sălășluiește acolo unde este credința dreaptă și o puternică adeverire în virtute și adevăr [a acesteia]. Despre o astfel de Biserică mărturisește Domnul ca de Mireasa Sa, adresându-I-se profetic: Toată ești frumoasă, draga Mea, și fără nicio pată(Cântarea Cântărilor 4:7).

Frate al meu, ție îți zic: și tu ești biserică a lui Dumnezeu, după cuvintele dumnezeiescului Pavel: “… trupul vostru este templu [biserica] al Duhului Sfânt care este în voipe care-L aveți de la Dumnezeu, și voi nu sunteți ai voștri (I Cor. 6:19). Cum s-ar spune, tu nu-ți mai aparții, ci ești al lui Dumnezeu; ești al Domnului Iisus Hristos, Care te-a mântuit cu mare preț (I Cor. 4:20), scumpul Lui Sânge, prin care te-a răscumpărat pentru Sine (cf. Fapte 20:28). Pentru aceasta ești biserică a lui Dumnezeu.

Duhul Sfânt locuiește întru tine când ai credința ortodoxă și când modul tău de viață e pe potriva acestei credințe. Când credința ta a fost slăbită sau ai păcătuit într-un fel sau altul, nu te intrista! Sau, mai degrabă: da, întristează-te, dar nu deznădăjdui, căci Dumnezeu îți vede slăbiciunea: Carnea este neputincioasă, așa ți-a zis, în bunăvoința Sa, Făcătorul tău (Mt. 26:41). Templele pământești sunt supuse stricăciunii și trebuie refăcute, și sunt făcute din piatră, cărămidă, marmură, fier – materiale mult mai tari decât trupul tău care, ca urmare a căderii, transmite slăbiciunile și predispozițiile sale față de boli mai departe chiar sufletului tău celui nemuritor. Dacă îți arăți ardoarea, atunci, în ziua Cincizecimii, pe când te vei ruga, templul tău se va înnoi, iar harul Duhului Sfânt este puternic a-l face încă o dată mai puternic și mai măreț. Roagă-te ca niciodată să nu încetezi a fi un templu al lui Dumnezeu, și că Duhul Sfânt nu numai să nu Se depărteze niciodată de la tine, ci să te și înnoiască, să te întărească, să te sfințească și să te umple cu har.

Frate, înțelegi tu cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este lumina de mai-nainte de veci; El este Focul de viață făcător; El este Dătătorul vieții și Viața Însăși; El este Minte și Putere, ale Cărui adâncuri niciun muritor – nici chiar puterile îngerești – nu le poate atinge sau descrie! Duhul Sfânt este Dumnezeu, a treia Persoană a Sfintei Treimi, purcezând de la Tatăl [și fiind trimis în lume] prin Fiul, fiind împreună-slăvit și împărățind pe același tron cu ei. Duhul Sfânt este Cel mai minunat dintre toate cele ce sunt pe pământ.

Frate, știi tu Cine este Duhul Sfânt? Dacă spui: “Da, știu”, te afli în mare înșelare, și mă tem pentru tine, căci numai Dumnezeu Se cunoaște pe Sine Însuși, după cuvântul Apostolului: Cele ale lui Dumnezeu nimeni nu le știe, fără numai Duhul lui Dumnezeu (I Cor. 2:11) Pentru eretici este firesc să se “înfrățească” cu Duhul Sfânt, dar nouă, ortodocșilor, ni se cere ca însuși numele Duhului Sfânt să-l rostim cu frică și cutremur. Dacă spui: “Nu, nu știu”, de asemenea mă tem și mă întristez pentru tine, deoarece aceasta arată că viața ta este încă o noapte întunecată. Frate, trebuie să-L cunoști pe Duhul Sfânt după puținul de care suntem în stare, căci de nu va locui Duhul Sfânt înlăuntrul tău, nu ești al lui Hristos; dacă Duhul nu-ți atinge inima în această viață, vai ție, căci ești încă mort duhovnicește (cf. Rom. 8:9-10).

(…)

Pentru aceasta, în ziua praznicului Sfintei Cincizecimi, atunci când, frate, cu evlavie și cu genunchii plecați, asculți rugăciunile rostite de preot, ce grăiește pentru turmă și în numele turmei sale, încredințează-te pentru ce te rogi. În această zi, Duhul Sfânt este în mod vădit prezent în Biserică și ascultă rugăciunile! Din această pricină, frate, ia aminte, socotește de dinainte și cugetă la ce-I vei cere lui Dumnezeu. Poate că ai multe tristeți și necazuri care îți îngreuiază inima, și vrei să-I ceri lui Dumnezeu să-ți ușureze aceste greutăți și să te ajute. Roagă-te pentru aceasta. Dar, ceea ce este de o însemnătate și întâietate nesfârșit mai mare…, trebuie să-L implori pe Dumnezeu să-ți dea harul Duhului Sfânt și să-ți umple sufletul până la revărsare, până la capătul puterilor. Cu alte cuvinte, trebuie să ceri să te primească, încă din viața aceasta, în Împărăția Cerurilor, ca să-ți dea arvuna și începutul viitorului, desfătarea cea veșnică.

Mai adaug chiar și că numai aceasta singură trebuie să-ți fie rugăciunea din acea zi. Dar carnea este neputincioasă, iar lui Dumnezeu cere-I – după neputința ta – și ceva din cele pământești. Dumnezeu va lua aminte la tine, după cum este scris: Domnul te va auzi în ziua necazului (Ps. 19:2). Dar nu uita, cu niciun chip nu trebuie să uiți că cea mai însemnată dintre cererile tale trebuie să fie aceea de a primi harul Duhului Sfânt.Cunoaște, frate, că dacă vei primi acest dar, nu vei avea nevoie de nimic altceva, nici nu vei dori ceva mai mult, căci Duhul Sfânt este o Comoară plină de bunătăți, dincolo de orice măsură. (…) Astfel, de Praznicul Cinzecimii, când prăznuim Pogorârea Duhului Sfânt asupra Bisericii, roagă-te fierbinte ca Duhul Sfânt să Se pogoare asupra ta, pregătindu-te dinainte cu rugăciune și citiri duhovnicești. (…)

Duhul Sfânt a fost dintotdeauna, este și va fi. Roagă-te Lui ca să Se pogoare peste tine, ca și tu să afli întotdeauna harul Său. Duhul Sfânt este Viața tuturor ființelor, Duhul Dătător de viață. Duhul Sfânt este Foc. Roagă-te ca să prefacă în cenușă tot ceea ce este înlăuntrul tău fără folos, și ca să aprindă candela inimii tale și să ardă întru toți vecii, ca niciun întuneric să nu o cuprindă. Duhul Sfânt este Lumina. Roagă-te să te lumineze, ca să strălucești ca un soare pe cerul duhovnicesc al Împărăției lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Roagă-te ca să te sfințească și să-ți dea har să te împărtășești de El în veci. Duhul Sfânt este totul. Roagă-te Lui – ca Unul Ce este Vistierul lucrurilor celor bune – să Se reverse în inima ta, umplând-o până sus, până la revărsare, cu nesfârșită desfătare, astfel încât să fii bogat întru toți vecii. Duhul Sfânt este nemuritor. Roagă-te ca și tu să fii duh, căci carnea și sângele sunt prea slabe ca să moștenească viața veșnică, iar ele trebuie, într-un fel minunat, încă viind aici pe pământ, să devină duhovnicești. Spune inimii tale: “Inimă, ce faci aici pe pământ? De ce slăbești și nu vrei să te ridici deasupra pământului și a cenușii? De ce te întristezi de poverile și de lipsurile pământești? Să știi că toate cele de aici de pe pământ sunt altfel decât cele din Cer și dreptatea lor, și că tu ești făcut să aparții Cerului!

Duhul Sfânt te cheamă în Cer. Grăbește-te, răspunde degrab chemării Lui! Duhul Sfânt este Mângăietorul. Vino și cazi gânditor pe pieptul Lui și plângi înaintea Lui.Spune-i necazurile și toate tristețile tale, și cere să te ia în brațele Sale ca pe un copil. Strigă după El. Nu te rușina de neputința ta, căci El este Tatăl tău, și El nu te va rușina și nici respinge. Dimpotrivă, El este singurul Bun (cf. Mt. 19:17). El va înțelege totul, și El te va mângâia cu o mângâiere dumnezeiască, fără margini, îmbelșugată, și va șterge toată lacrima de pe ochii tăi (cf. Apoc. 7:17; 21:4).

Privește la acest templu pământesc, împodobit cu flori, și amintește-ți ca Duhul Sfânt este puternic și în stare să te umple de mireasma vieții care nu piere niciodată.

O, Duhule Sfinte, dă-ne nouă să Te slujim în Duh și în adevăr (cf. Ioan 4:24), și vino și Te sălășluiește întru noi! Nu însetează deșertul pentru o picătură de ploaie cât însetează inimile noastre pentru venirea Ta! Vino la noi, Dumnezeul nostru, Bucuria noastră, Toate ale noastre! Tu ești Dumnezeu veșnic, Duh Sfânt, iar noi, prin dragostea Ta, vom trăi pentru veșnicie, în vreme ce toate celelalte sunt doar un vis, un rău curgător“.

(Din: Cugetările unei inimi smerite. Un document din secolul al XV-lea despre viața duhovnicească, Editura Cartea Ortodoxă și Editura Egumenița)

 sursa:razbointrucuvant.ro

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.